Åpenhetsloven

Våre gjester skal være trygge på at maten og drikken de nyter i våre puber stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Åpenhetsloven pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. Vårt rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på det samme grunnlaget som åpenhetsloven: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).

Åpenhetsloven

Loven skal fremme bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette gjelder selskapets egen virksomhet, leverandører og leverandørenes verdikjede.

Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for mulige brudd – og iverksette tiltak der det er nødvendig. Videre har virksomheten plikt til å informere om hvordan vi utfører aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

I lys av dette er norske virksomheter forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel.

Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven kan du sende en e-post til maria@heimgruppen.no. Vi oppfordrer deg til å være så tydelig og konkret som mulig i din henvendelse, slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

For å sikre ansvarlig forretningspraksis i egen virksomhet, og hos våre leverandører, har vi utarbeidet en policy for ansvarlig forretningspraksis og etiske krav til være leverandører.

Policy for ansvarlig forretningspraksis er Heims retningslinjer og prinsipper for å sikre respekt for mennesker, miljø og samfunn gjennom å aktivt jobbe med aktsomhetsvurderinger. Vårt arbeid med ansvarlig forretningspraksis bygger oppunder våre verdier og konsernets strategi.

For å ivareta en ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeden, stiller Heim Gruppen etiske krav til våre leverandører. Disse er utarbeidet for å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører. Kravene dekker grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden. Det forventes at kravene, eller tilsvarende like omfattende krav, videreformidles til våre underleverandører

Aktsomhetsvurdering

Det er viktig at Heim kan verifisere at både egen og våre leverandørers virksomhet blir drevet uten å sette grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i fare. Heim har derfor startet leverandørdialogen for å forstå og kartlegge hvilke risikoer og sårbarheter som eksisterer for våre leverandørers ansatte og i lavere nivåer i leverandørkjeden. Denne kartleggingen vil danne grunnlag for videre undersøkelser og aktsomhetsvurderingsprosessen. Aktsomhetsvurderingen er risikobasert, noe som betyr at vi prioriterer områder hvor vi identifiserer potensiell høy risiko og hvor vi kan ha mest mulig positiv innvirkning.

Vi vil også gjøre den samme vurderingen med våre andre kontraktsparter. I vår egen organisasjon vil menneskerettigheter og arbeidsforhold få økt oppmerksomhet innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, prosjektplanlegging, medarbeiderdialoger og i
kompetansehevingsprosesser.

Evaluerings- og risikovurderingsprosesser vil danne grunnlaget for å identifisere og prioritere tiltak for å forbedre forholdene i vår egen virksomhet og i våre leverandørers virksomhet.

Dine data, dine valg

Denne siden bruker cookies for å skreddersy innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse ved hjelp av statistikk og webanalyse. Du kan velge hvilke cookies du tillater oss å benytte. Funksjonelle cookies kan ikke fjernes, da disse er nødvendig for funksjonen av nettsiden. Les mer.